gototopgototopІІІ Міжнародний конкурс реклами "Do. It Ads"

1. Інформаційний лист

2. Регламент конкурсуІнформаційний лист_конференція_22.04.2021р.


Бінарне заняття – шлях до формування висококваліфікованих фахівців

 

Сучасна освітня ситуація в суспільстві вимагає оновлення багатьох сторін педагогічної діяльності, обумовлює необхідність впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання. Це стимулює викладачів до пошуку таких шляхів, серед яких значне місце займають бінарні заняття.

Слово «бінарний» походить від латинського слова, що означає «подвійний», тобто взаємодія двох викладачів. Під час формування висококваліфікованого фахівця важливим є те, щоб студент отримав комплекс знань, мав можливість визначити роль і місце кожної дисципліни та швидко адаптувався на виробництві. Таку можливість і надають бінарні заняття.

Вдало поєднали матеріал дисциплін «Архівознавство» і «Стилістика ділового мовлення та редагування службових документів» викладачі О.Г. Тітова та   Ю.В. Міщенко під час бінарного практичного заняття «Створення номенклатури справи» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Діловодство». Заняття було проведено із використанням комп’ютерної техніки, адже в  інформатизованому суспільстві інформація в більшості циркулює у вигляді електронних сигналів, а робоче місце діловода обладнане сучасною електронною технікою. Використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності дає змогу вдосконалити свої професійні якості.

Також на занятті було використано мультимедійну техніку, що дало змогу подати новий матеріал, продемонструвати на широкому екрані навчальні елементи, основні визначення понять, структурно-логічні схеми, зразки заповнених документів.

Практичне заняття мало інформаційний і частково пошуковий характер, чітку структуру, логічну та системну подачу матеріалу. В процесі використовувалася бесіда між учасниками заняття. Викладачі за допомогою цілеспрямованих і уміло поставлених запитань ставили перед собою мету – розвивати логічне і творче мислення студентів, досягти засвоєння студентами нових знань шляхом самостійних міркувань, вчити робити висновки та узагальнення.

Проведення таких занять дозволяє студентам глибше ознайомитися з навчальним матеріалом, максимально наблизити аудиторне навчання з практикою професійної діяльності, забезпечити міждисциплінарні зв’язки, підвищити рівень засвоєння  матеріалу, формувати у студентів цілісні знання, уміння використовувати їх у практичній діяльності, активізувати процес навчання, досягти високої активності в групі. Поєднання в бінарному занятті предметів професійного та філологічного циклів розширює кругозір і культуру студентів, тому проведення таких заходів є виправданим та доцільним.

 

Прес-центр коледжу

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підготовки до проведення державної підсумкової атестації

Перед проходженням ДПА викладачі можуть про­водити різні роботи з перевірки знань, умінь і навичок студентів. Під час виконання таких робіт викладачу необхідно повідоми­ти студентам, які тестові завдання потрібно розв'язати і скільки часу від­ведено на це. Студентам слід розв'язувати різні тестові завдання:

  • з вибором правильної відповіді;
  • на установлення відповідностей;
  • відкритої форми з короткою відповіддю.

У такий спосіб можна перевірити не лише практичні навички студентів, а й теоретичні знання. Розв'язуючи домашні завдання із тес­тових завдань для самоконтролю, студент повторює за довідником відповідну тему, що дає йому змогу закріпити вивчене. На занятті перевіряється правильність розв'язання завдань за допомогою відпові­дей для самоконтролю. Викладач може запропонувати студентам проаналізувати власну роботу та прокоментувати тестові за­вдання, які зумовили певні труднощі. Так поступово закріплюються навички роботи з тестовими завданнями.

 

Способи оптимізації підготовки студентів

до державної підсумкової атестації

Ефективній підготовці до ДПА найбільше сприяє систематиза­ція навчального матеріалу та моделювання процедури ДПА у вигля­ді ділової гри.

Щоб оптимізувати підготовку студентів до тестування, необхідно систематизувати навчальний матеріал. Завдання тестів слід ском­понувати у два способи: за однаковим методом розв'язування за­вдань або за схожим змістом умови. Для кожної групи завдань необхідно на­вести зразки оформлення, приклади стислого розв'язання завдань, відповіді. Так студенти отримають змогу проаналізувати інформацію, подану в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.).

Завдання для письмових робіт слід добирати із збірника для ДПА та тренувальних зошитів. Перевірити засвоєні знання і вміння можна під час написання самостійних робіт, математичних диктан­тів тощо.

Систематизація навчальних завдань сприяє розвитку у студентів логічного мислення, пам'яті, уваги, інтуїції, просторової уяви, алго­ритмічної, інформаційної та графічної культури. Внаслідок такої ро­боти у студентів формується цілісне уявлення кожної теми.

Під час підготовки до ДПА студенти мають:

­   отримати навички роботи з тестовими завданнями;

­   зрозуміти особливості формулювання завдань;

­   навчитися розподіляти час на розв'язання тестових завдань;

­   розглянути типові помилки;

­   ознайомитися з критеріями, за якими комісія перевіряє тестові завдання.

Студентам необхідно не лише добре знати дисципліну, з якої вони складають ДПА, а й розвивати гнучкість мислення, тренувати пам'ять, учитися знаходити нестандартні рішення, логічно і послідовно викладати свої думки, планувати та організовувати роботу, швидко переходити від одного виду діяльності до іншого.

Щоб виробити у студентів навички розв’язання завдань, можна змоделювати процедуру ДПА у вигляді ділової гри. Під час такої гри що більше тестів зможе розв’язати студент самостійно за визначений час, правильно заповнити бланки відповідей, то більше в нього шансів успішно скласти ДПА й одержати високі результати.

 

(за матеріалами журналу «Заступник директора школи» )

 

Молодь ЗА здоровий спосіб життя

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Особливості адаптації студентів - першокурсників до навчання у ВНЗ І рівня акредитації.


Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету
з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її.
Я. А. Коменський          Cемінар для викладачів на тему: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов».
          Мета: проаналізувати роль професіоналізму викладача у формуванні мотивації навчальної діяльності, розвитку особистості та творчого потенціалу студента.
          Питанню мотивації навчання студентів в коледжі приділяється значна увага. За результатами анкетування 100 студентів нашого навчального закладу з визначення п’яти першочергових мотивів їх навчальної діяльності, були отримані такі результати:


РЕЙТИНГ МОТИВІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
серед студентів коледжу

з-п 

МотивиРейтинг
1
Стати висококваліфікованим спеціалістом
87
2
Отримати диплом76
3
Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності73
4
Здобути глибокі і міцні знання66
5
Успішно продовжити навчання на наступних курсах
48
6
Успішно вчитися, здавати іспити на «відмінно» і «добре»44
7
Постійно отримувати стипендію43
8
Досягнути схвалення батьків і оточуючих43
9
Отримати інтелектуальне задоволення
22
10
Не запускати вивчення предметів навчального циклу21
11
Бути завжди готовим до занять18
12
Досягнути поваги викладачів16
13
Бути прикладом для однокурсників
10
14
Не відставати від однокурсників9
15
Виконувати педагогічні вимоги8
16
Уникнути осудження і покарання за погане навчання8

        Тобто, головними мотивами навчання студентів коледжу є:
-    Стати висококваліфікованим спеціалістом
-    Отримати диплом
-    Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності
-    Здобути глибокі і міцні знання;
тому викладачі відзначили, що тільки від їх професіоналізму залежить реалізація цих мотивів.
          Традиційна українська освіта розглядає кожного студента не стільки як об’єкт, що потребує впливу, скільки як особистість, що інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності. І щоб студент займав активну позицію в процесі навчальної діяльності, він повинен мати потужні джерела мотивації до навчання. Теорія мотивації випливає з необхідності будувати педагогічний процес таким чином, щоб його методика орієнтувалася на якомога глибше проникнення у внутрішній світ молоді, мала на меті пробуджувати і розвивати в ній здібності й нахили. Тому основним у педагогічному мистецтві викладача є вміння спонукати, а не примушувати.
           Така система передбачає позитивну аргументацію методів і засобів впливу на молодь, за якою майстерність викладача виявляється в тому, що він стимулює студента робити все з власної волі, з бажанням і радістю. Отже, в основі теорії й практики мотивації лежить оптимістична гуманістична концепція, складова проблемного питання нашої освіти, зорієнтована на великі потенціальні здібності й можливості самої молоді. Вона ґрунтується на тому положенні, що саме спонукальна, а не примусова сила навчання й виховання здатна перетворити студента з об’єкта впливу педагогів на суб’єкт особистого розвитку.
          На семінарі викладачі обмінялися досвідом щодо творчих знахідок формування мотивацій навчання студентів, які впливають на якість знань. Вони отримали поради психолога на тему: «Способи подолання низької мотивації навчання» та пам’ятку про методи формування позитивних мотивів.


П е р е в а г и      н а в ч а н н я     в      к о л е д ж і:


- якісні знання та отримання повної середньої освіти;
- сучасна вища освіта та отримання диплому державного зразка;
- вступ до інституту, університету на другий або третій курс (а не на перший, як випускник школи);
- вступ до інституту або університету за результатами фахового іспиту, а не за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти. Наші партнери: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана;
- за бажанням: одночасне навчання в коледжі за різними формами навчання (денне та заочне), отримання другої вищої освіти;
- реальна можливість навчання за рахунок державного бюджету;
- реальна можливість отримання стипендії протягом усього терміну навчання (на сьогодні вона складає 960 грн. на місяць). Діє - система матеріального заохочення студентів, преміювання, надання матеріальної допомоги;
- проходження практики в державних податкових та фінансових установах, банках, страхових компаніях, підприємствах промисловості, харчування, торгівлі, органах судової, виконавчої влади та ін.;
- іногороднім студентам надається комфортабельний гуртожиток;
- в коледжі діє мережа харчування (бар, кавові автомати);
- до послуг студентів сучасна зручна бібліотека та читальний зал, спортивний та тренажерний зали;
в коледжі працює кадрова агенція, метою роботи якої є працевлаштування випускників.


НАШ ДИПЛОМ - ЗАПОРУКА ВАШОГО УСПІХУ!


 
joomla